Tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CP XLDK BÌNH SƠN (PVC-BÌNH SƠN)

15/08/2019